Earn Ping Pong Balls

Earn 1 ping pong ball when you:

Earn 3 ping pong balls when you:

Earn 5 ping pong balls when you: